آزمون آنلاین پیرایشگر مردانه درجه دو فنی و حرفه ای - آزمون سری 1

سوال 1 از 30: برای اجرای کارهای خطی بهتر است .......
سوال 2 از 30: زاویه مناسب برای نشستن مشتری روی صندلی کار چند درجه است؟
سوال 3 از 30: برای اصلاح موهای سر به وسیله شانه و ماشین بهتر است .........
سوال 4 از 30: چه چیزی نشان دهنده مهارت یک آرایشگر است؟
سوال 5 از 30: هنگام اصلاح مو به وسیله ماشین اصلاح ........
سوال 6 از 30: اصلاح موهای سر به وسیله شانه و قیچی به چند روش تقسیم می شود؟
سوال 7 از 30: خط افقی پشت گردن را ....... رسم می نماییم.
سوال 8 از 30: آیا درمورد ترسیم خط پشت گردن چاقی و لاغری و یا کوتاهی و بلندی گردن تاثیری دارد؟
سوال 9 از 30: منظور از کارهای خطی چیست؟
سوال 10 از 30: روش لا انگشتی شباهت زیادی به روش ......... دارد.
سوال 11 از 30: کفی مناسب است که دارای حباب های ........ باشد.
سوال 12 از 30: نحوه ایستادن صحیح آرایشگر در کنار صندلی کار چگونه است؟
سوال 13 از 30: برای انجام کارهای خطی سر در مجموع چند خط ترسیم می کنیم؟
سوال 14 از 30: برای اصلاح موهای سر به وسیله شانه و قیچی بهتر است .......
سوال 15 از 30: از پنبه الکلی آغشته به آب برای چه کاری استفاده می کنیم؟
سوال 16 از 30: از روش (4-3-2-1) در مورد موهایی که ارتفاع آنها ........ است، استفاده می شود.
سوال 17 از 30: اندازه ی تقریبی فرچه ........ است.
سوال 18 از 30: تراشیدن موهای اضافی اطراف خط عمود بر گردن به چند حالت امکان پذیر است؟
سوال 19 از 30: خطای آشکار و پنهان درمورد مدل ........ مطرح می شود.
سوال 20 از 30: برای تراشیدن موهای جلوی پیشانی و یا شقیقه ها از ........ می توان استفاده کرد.
سوال 21 از 30: برای تراشیدن موهای اضافی به وسیله دسته تیغ باید ..........
سوال 22 از 30: برای اصلاح صورت با دسته تیغ اگر موهای ریش و سبیل بلند بود ....... .
سوال 23 از 30: از روش (4-3-2-1) برای انجام چه کاری استفاده می شود؟
سوال 24 از 30: برای ترسیم خط ریش به صورت معمولی مکان مناسب روی صورت کجاست؟
سوال 25 از 30: برای تنظیم کردن کارهای خطی از چه ابزاری استفاده می شود؟
سوال 26 از 30: روش (5-4-3-2-1) را برای انجام چه کاری استفاده می کنیم؟
سوال 27 از 30: برای حفظ تعادل بیشتر ماشین در هنگام انجام کارهای خطی از کدام انگشت کمک می گیریم؟
سوال 28 از 30: اگر موهای صورت خشن باشد به مدت ........ کف را روی صورت می مالیم.
سوال 29 از 30: برای تراشیدن موهای اضافی پشت گردن و پشت گوش دسته تیغ باید ......... حرکت کند.
سوال 30 از 30: در اصلاح مو به روش سریع زنی شانه و قیچی ....... حرکت میکنند.

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای