آزمون آنلاین عکاسی دیجیتال فنی و حرفه ای - آزمون سری 1

سوال 1 از 30: کار لنز یا عدسی دوربین چیست؟
سوال 2 از 30: حساسیت دوربین با چه مقیاسی اندازه گیری می شود؟
سوال 3 از 30: چاپگرهای جوهر افشان را امروزه می توان به چند گروه دسته بندی کرد؟
سوال 4 از 30: کدام گزینه صحیح است؟
سوال 5 از 30: دردوربین دیجیتال معادل کدام پارامتر می باشد؟ CCD در
سوال 6 از 30: مقدار فضای واضح در تصویر را چه می نامند؟
سوال 7 از 30: هر عدد دیافراگم نسبت به عدد قبل خود چه میزان نوری عبور می دهد؟
سوال 8 از 30: برای عکس برداری با دوربین " کنترل شدت نور" با کدام اجزاء دوربین می باشد؟
سوال 9 از 30: کانالهای رنگی در دوربین های دیجیتال مدامند؟
سوال 10 از 30: هر فوت کندل معادل چند لوکس می باشد؟
سوال 11 از 30: مزیت چاپگرهای تصعیدی در چیست؟
سوال 12 از 30: در عکاسی با شرایط نور ضعیف:
سوال 13 از 30: فیلترجاذب ماورای بنفش کدام است؟
سوال 14 از 30: حالت تقدم شاتر در عکاسی چیست؟
سوال 15 از 30: ویگنت ( Vignet) چیست؟
سوال 16 از 30: توسط چه چیزی می توان فیلم آنالوگ را به دیجیتال تبدیل کرد؟
سوال 17 از 30: در عکاسی اگر بخواهیم تصویر فاقد پرسپکتیو باشد از چه لنزی استفاده می کنیم؟
سوال 18 از 30: عدد دیافراگم 8 نسبت به عدد دیافراگم 4 چه میزان نوری را عبور می دهد؟
سوال 19 از 30: کار فیلتر پلاریزه چیست؟
سوال 20 از 30: RS-432 چیست؟
سوال 21 از 30: یکی از روشهای ثابت کردن حرکتهای سریع در محیط های کم نور ....... است.
سوال 22 از 30: منظره یاب LCD تحت نور ضعیف چگونه عمل می کند؟
سوال 23 از 30: فاصله کانونی با چه پارامتری اندازه گیری می شود؟
سوال 24 از 30: سیستم OS چیست؟
سوال 25 از 30: کدامیک از چاپگرها برای کارهای اداری و چاپ های انبوه مناسب هستند؟
سوال 26 از 30: برای چاپ داده از چه چیز استفاده می شود؟
سوال 27 از 30: واحد درجه حرارت رنگ چیست؟
سوال 28 از 30: عامل اصلی در نورسنجی عکاسی چیست؟
سوال 29 از 30: برای وسعت بخشیدن به دامنه دید از کدام عکاسی استفاده می شود؟
سوال 30 از 30: بهترین و همه جانب ترین راه حل برای چاپ عکس ها چاپگرهای ............. هستند.

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای