آزمون آنلاین نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 2 - آزمون سری 14

سوال 1 از 19: معمولا برای افزایش مقاومت برشی در تیرها و ستون های بتن آرمه از کدام فرم میلگرد استفاده می شود؟
سوال 2 از 19: منظور از ناودانی نمره ۱۴ چیست؟
سوال 3 از 19: اندازه گذاری آکس به چه صورت است؟
سوال 4 از 19: بهترین و رایج ترین فرم بادبندی ها کدامیک از موارد زیر است؟
سوال 5 از 19: هدف از پلان اکس بندی کدام است؟
سوال 6 از 19: از ..... برای اجرای بادبند در ساختمان اسکلت فلزی استفاده نمی شود؟
سوال 7 از 19: برای نوشتن اعداد و حروف در مرکبی کردن پلان آکس بندی ستون از کدام نوع قلم راپید استفاده می شود؟
سوال 8 از 19: علامت روبه رو ...... عبارت است از:
سوال 9 از 19: اندازه گذاری پلان آکس بندی در چند جهت انجام می گیرد؟
سوال 10 از 19: خطوط محور آکس ستون ها را با چه نوع خطی ترسیم می کنند؟
سوال 11 از 19: علامت ها به ترتیب از راست به چپ تیرآهن معمولی، تیر آهن بال پهن، پلیت، تیرآهن لانه زنبوری در کدام گزینه نمایش داده شده است؟
سوال 12 از 19: در مرکبی کردن پلان آکس بندی ستون کدام یک از خطوط زیر قبل از بقیه موارد ترسیم می شود؟
سوال 13 از 19: در مرکبی کردن پلان آکس بندی کدام یک از خطوط زیر قبل از بقیه ترسیم می شود؟
سوال 14 از 19: پلان آکس بندی ستون یک ساختمان مسکونی معمولی با اسکلت فلزی را با چه مقیاسی ترسیم می کنند؟
سوال 15 از 19: وجود بادبند در اسکلت فلزی باعث می شود که ساختمان در مقابل ..... مقاوم بماند.
سوال 16 از 19: حروف و شماره به چه ترتیبی در پلان آکس بندی نوشته می شود؟
سوال 17 از 19: شکل مقابل مربوط به چیست؟
سوال 18 از 19: مفهوم آکس چیست؟
سوال 19 از 19: در شکل مقابل فاصله آکس تا آکس ستون ها چقدر است؟

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای