آزمون آنلاین نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 2 - آزمون سری 4

سوال 1 از 39: برای ترسیم کدام گزینه از پرگار استفاده می شود؟
سوال 2 از 39: با ترسیم .... می توان مرکز کمانی از یک دایره را به دست آورد.
سوال 3 از 39: کدام یک از گزینه های زیر جز مدادهای با رنگ متوسط نیست؟
سوال 4 از 39: مدادهای سیاه نرم را با چه حرفی نمایش می دهند؟
سوال 5 از 39: خطوط پر ضخیم برای ترسیم ...........استفاده می شود.
سوال 6 از 39: بهترین نوع کاغذ پوستی .... نوع آن است بطوری که .... نباشد.
سوال 7 از 39: خط کش مقیاس چه نام دارد؟
سوال 8 از 39: زمینی به طول ۸ متر و عرض ۵۰۰ سانتی متر موجود می باشد. مساحت این زمین را بر حسب سانتی متر مربع حساب کنید:
سوال 9 از 39: برای ترسیم خط نقطه نازک از کدام نوع مداد و با چه ضخامتی استفاده می شود؟
سوال 10 از 39: کدامیک از گزینه های زیر نقطه شروع و پایان ندارد؟
سوال 11 از 39: برای راپیدکاری از کدام نوع خط کش استفاده می کنیم؟
سوال 12 از 39: برای ترسیم نقطه راپیدکاری شده با مقیاس یک پنجاهم از کدام گروه خطی استفاده می شود؟
سوال 13 از 39: نیم خط راستی که از راس بگذرد و زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم کند چه نام دارد؟
سوال 14 از 39: اتود هفت دهم همان اتود با مغزی .... است.
سوال 15 از 39: سهم چند ضلعی عبارت است از:
سوال 16 از 39: زاویه تمام صفحه چند درجه است؟
سوال 17 از 39: کدام یک از گزینه های زیر قابل اندازه گیری است؟
سوال 18 از 39: در کدام یک از شکل های هندسی زیر دو قطر نسبت به هم زاویه ۹۰ درجه می سازند؟
سوال 19 از 39: چند دایره را می توان از دو نقطه ترسیم کرد؟
سوال 20 از 39: از مداد ۳h برای ترسیم کدام خط استفاده می شود؟
سوال 21 از 39: ۲πr :
سوال 22 از 39: فرمول مقابل مربوط به کدام گزینه است؟
سوال 23 از 39: یک میلیمتر چند متر می باشد؟
سوال 24 از 39: هر ۰.۰۱ متر مکعب چند لیتر است؟
سوال 25 از 39: عامل پیشوند دسی چیست؟
سوال 26 از 39: مداد های hard جز کدام مدادها هستند؟
سوال 27 از 39: تقسیم نمودن دقیق پاره خط به طول نامشخص و به قسمت های مساوی به کدام روش زیر می باشد؟
سوال 28 از 39: در یک پنج ضلعی منتظم هر یک از زوایا چند درجه می باشد؟
سوال 29 از 39: برای اندازه گیری و ساختن زوایای مختلف از .............. استفاده می شود.
سوال 30 از 39: علت استفاده از برس در نقشه کشی چیست؟
سوال 31 از 39: این عبارت تعریف چیست؟ "پاره خطی که از راس بر ضلع مقابل عمود باشد"
سوال 32 از 39: در نقشه کشی ساختمان وسیله اصلی برای اندازه گیری خطوط .... است.
سوال 33 از 39: کدام گروه از مدادها سخت نامیده می شود؟
سوال 34 از 39: کدام یک از پرگارهای زیر برای ترسیم دایره با قطر کم استفاده می شود؟
سوال 35 از 39: برای رسم خطوط محور و آکس از ..... و برای رسم خط برش روی پلان از ..... استفاده می شود.
سوال 36 از 39: ۲۵۰۰ هکتار چند کیلومتر مربع است؟
سوال 37 از 39: اضلاع کدام سطح هندسی با هم برابر نیستند؟
سوال 38 از 39: نقشه کش ها برای ترسیم خط ضعیف با مداد اتود ۰.۵ با وارد کردن فشار .... به مداد، خط را روی کاغذ ترسیم می کنند.
سوال 39 از 39: به ترتیب برای ترسیم خطوط افقی و عمودی در نقشه کشی از کدام وسایل زیر استفاده می شود؟

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای