آزمون آنلاین راهنمای فرهنگی فنی و حرفه ای - آزمون سری 1

سوال 1 از 40: درسال ....مرتضی قلی خان ،دستور ساخت اداره ی ....داد
سوال 2 از 40: کوهستان های .....به علت دارابودن امکانات وشرایط مناسب ازمراکز مهم توریستی محسوب می شوند
سوال 3 از 40: استون هیچ ولاندن بریج درکجا واقع شده اند ؟
سوال 4 از 40: رشته های حفظ میراث معنوی نیست
سوال 5 از 40: درسال 1343....تاسیس شد
سوال 6 از 40: به عقیده یالویتگ به معنای چشم انداز است
سوال 7 از 40: امکان تاریخی ،موزه ها ،معماری بناهای تاریخی ومذهبی جز کدامیک از جاذبه ها نمی باشد ؟
سوال 8 از 40: میراث جهانی به دو دسته تقسیم می شوند ،آنها کدام اند ؟
سوال 9 از 40: تصویب قانون میراث فرهنگی از چه دوره ای آغاز شد ؟
سوال 10 از 40: درچه سالی قانون عتیقات به تصویب مجلس رسید
سوال 11 از 40: دانشی است که سازگاری ارگانیسم را بامحیط مورد بررسی قرار می دهد .
سوال 12 از 40: کدام یک از کاخ های تهران ،زیرنظارت وزارت دارایی است
سوال 13 از 40: درسال 1328چه قانونی تصویب شد؟
سوال 14 از 40: وی با نگرش کلاسیک به بررسی فرهنگ پرداخته است
سوال 15 از 40: میراث فرهنگی .....
سوال 16 از 40: دوبعد میراث فرهنگی اند
سوال 17 از 40: یک اثر با دارا بودن این ویژگی می تواند ثبت جهانی شود
سوال 18 از 40: قلعه جوشی درکدام استان قراردارد ؟
سوال 19 از 40: شامل فناوی های سنتی است
سوال 20 از 40: فر یعنی چی ؟
سوال 21 از 40: گنجینه ی زنده ی بشری را تشکیل می دهد
سوال 22 از 40: مجموعه میراث فرهنگی به ثبت جهانی رسیده ؟
سوال 23 از 40: رشته های حفظ میراث ملموس کدامند ؟
سوال 24 از 40: چند اثر از ایران در یونسکو ثبت شده است ؟
سوال 25 از 40: چشم انداز و فرهنگ ....
سوال 26 از 40: .....اساسی ترین ارکان تحکیم هویت وخودباوری ملی است
سوال 27 از 40: هم اکنون کاخ های سلطنتی باقی مانده چه کاربردی دارند ؟
سوال 28 از 40: ......دربرگیرنده ی همه ی عناصری است که برای رفع نیازهای ما ضروری است .
سوال 29 از 40: چشم انداز در زبان آلمانی کدام است ؟
سوال 30 از 40: OIKOSبه چه معناست ؟
سوال 31 از 40: نخستین موزه درچه سالی ایجاد شد ؟
سوال 32 از 40: اکولوژی فرهنگی چیست ؟
سوال 33 از 40: چه کسی برای اولین بار از اکولوژی فرهنگی حرف زد؟
سوال 34 از 40: فرهنگ یعنی چه؟
سوال 35 از 40: زورخانه در کدام دسته ازمیراث جای می گیرد؟
سوال 36 از 40: بناهای تاریخی ازجمله میراث ....هستند .
سوال 37 از 40: کتاب ها ،اموال وبناهای تاریخی دراین دسته جای می گیرند
سوال 38 از 40: بخش احساسی جامعه را تشکیل می دهد
سوال 39 از 40: ازبانیان سپاه قزلباش است ؟
سوال 40 از 40: همه فرهنگ ها به هم وابسته اند و....

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای