آزمون آنلاین کابینت سازی چوبی فنی و حرفه ای - آزمون سری 3

سوال 1 از 25: ارز رنده قاچی جهت چه کاری استفاده می شود؟
سوال 2 از 25: کدام یک از موارد زیر اتصال عرضی است؟
سوال 3 از 25: ضخامت زبانه در اتصال فاق و زبانه چقدر است؟
سوال 4 از 25: جهت ساخت قاب شش ضلعی زاویه برش باید چقدر باشد؟
سوال 5 از 25: خط کش تیره دار جهت کشیدن؟
سوال 6 از 25: اتصال مناسب چه اثراتی دارد؟
سوال 7 از 25: در مرحله اول پرداخت باید از کدام استفاده شود؟
سوال 8 از 25: کدام یک از چوب های زیر فاقد رگه زیگ زاگ است؟
سوال 9 از 25: هم کشیدگی و واگشیدگی در کدام یک از چوب ها کمتر است؟
سوال 10 از 25: گووه یا بن افشار در رنده چیست؟
سوال 11 از 25: میزان چپ و راست در اره دستی چقدر می باشد؟
سوال 12 از 25: برای رندیدن کله چوب از کدام رنده استفاده می شود؟
سوال 13 از 25: جهت ساخت قاب مثلثی زاویه برش چقدر باشد؟
سوال 14 از 25: لبه تیغه در رنده قاچی چگونه است؟
سوال 15 از 25: زاویه برش در مقار یعنی چه؟
سوال 16 از 25: از کدام رنده جهت سطوح محدب استفاده می شود؟
سوال 17 از 25: زاویه پخ مقار چند درجه است؟
سوال 18 از 25: دویدگی درب کابینت را چطور اندازه گیری کنیم؟
سوال 19 از 25: گونیا تاشو کدام است؟
سوال 20 از 25: جهت ساخت قاب هشت ضلعی زاویه برش چقدر باید باشد؟
سوال 21 از 25: از اتصالات زیر کدام یک جهت جعبه های صنعتی می باشد؟
سوال 22 از 25: چسب سفید نجاری کدام است؟
سوال 23 از 25: زاویه پخ در تیغ رنده چقدر می باشد؟
سوال 24 از 25: تنه یا ساقه درخت کدام قسمت از درخت می باشد؟
سوال 25 از 25: ضربه زدن به مقار باید به چه صورت باشد؟

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای