آزمون آنلاین کابینت سازی چوبی فنی و حرفه ای - آزمون سری 2

سوال 1 از 25: برای نشانه گذاری روی چوب از چه ابزاری استفاده می شود؟
سوال 2 از 25: جهت ضربه زدن به مقار از کدام وسیله ایی استفاده می شود؟
سوال 3 از 25: بهترین نوع ما سک در درود گری کدام است؟
سوال 4 از 25: بهترین میز کار کدام یک است؟
سوال 5 از 25: از گاز کربنیک مایع جهت خاموش کردن کدام نوع آتش استفاده می شود؟
سوال 6 از 25: ساده ترین ومعمولی ترین ابزار اندازه گیری زاویه کدام است؟
سوال 7 از 25: شدت انفجار در کدام یک از مواد قابل اشتعال بیشتر است؟
سوال 8 از 25: زاویه گونیای فارسی چند درجه است؟
سوال 9 از 25: استفاده از عینک هنگاه کار با کدام ماشین ضروری است؟
سوال 10 از 25: جهت اندازه گیری زوایای 30 و 28 درجه و انتقال روی چوب از کدام وسیله زیر استفاده می شود؟
سوال 11 از 25: کدام یک از وسایل زیر جز وسایل اندازه گذاری نیست؟
سوال 12 از 25: از موارد زیر کدام یک حفاظتی نمی باشد؟
سوال 13 از 25: استفاده از کلاه ایمنی هنگام کار با کدام ماشین ضروری است؟
سوال 14 از 25: جهت تبدیل سانتی متر به اینچ باید؟
سوال 15 از 25: از وسایل ایمنی فردی نیست؟
سوال 16 از 25: اضعاف متر کدام یک از گزینه ها می باشد؟
سوال 17 از 25: مقررات انضباطی در کارگاه توسط چه کسانی اجرا می شود؟
سوال 18 از 25: کدام یک از وسایل زیر جز وسایل اندازه گیری نیست؟
سوال 19 از 25: حداقل فضای لازم برای هر کارگر چقدر می باشد؟
سوال 20 از 25: کمک های اولیه یعنی چه؟
سوال 21 از 25: از کپسول تترا کلرور دو کربن جهت کدام آتش استفاده می شود؟
سوال 22 از 25: فرق چوبسا با سوهان در چیست؟
سوال 23 از 25: حفاظت در کارگاه های صنایع چوب به چند بخش تقسیم می شود؟
سوال 24 از 25: مثلث آتش از چه عواملی تشکیل شده است؟
سوال 25 از 25: 254 میلیمتر چند اینچ است؟

میهن تست - برگزاری آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای

به روزترین آزمون آنلاین ادواری فنی و حرفه ای و آمادگی برای آزمون های پایانی آموزشگاه های فنی و حرفه ای